Regulament Oficial Campanie Promoțională Iulie

Art. 1 – ORGANIZATORII ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI


(1) Organizatorul Campaniei Promoționale “Premii clare pentru o apă clară!” (”Campania Promoțională”) este:

SC SOLUTII PISCINA SRL cu sediul social în Arad, Str. Poetului nr. 1C Parc Industrial UTA, Hala 45-47 Arad, înregistrată la ORC Arad sub nr J02/430/2013 CUI RO31531657, denumită în continuare ”Organizator”

Şi

S.C. REDOUBLE AGENCY S.R.L. cu sediul social în Arad, Str. Piața Mică, Nr. 4, înregistrată la O.R.C. Arad cu nr. J2/908/2012, cod unic de înregistrare 30561633, denumită în continuare ”Agenția” sau prin subcontractanții acesteia.

(2) Participanții la Campania Promoțională sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei Promoționale (denumit în continuare “Regulament Oficial”).

(3) Campania Promoțională va putea fi întreruptă de către Organizator, oricând în timpul duratei de desfășurare, în cazul apariției unei situații de forță majoră sau al modificării Regulamentului Oficial al Campaniei.

(4) Pentru aducerea la cunoștință a participanților, Regulamentul este întocmit și este disponibil în mod gratuit pe pagina web https://www.solutiipiscina.ro/regulament-oficial-campanie-promotionala-iulie/. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica/completa și/sau schimba Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei Promoționale, având obligația de a anunța participanții în mod oficial prin publicarea pe paginile de Facebook și Instagram, cu cel puțin 24 de ore înainte de data la care orice modificare/ completare/ schimbare la Regulamentul Oficial va deveni aplicabilă.

(5) Regulamentul Oficial al Campaniei Promoționale este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile în România. Anexele sau actele adiționale la Regulament fac parte integrantă din acesta.


Art. 2 – CONDIȚII DE PARTICIPARE


(1) Campania este deschisă tuturor persoanelor cu vârsta de peste 18 ani, având domiciliul/reședința în România. La această Campanie Promoțională nu au dreptul să participe angajații societății SC SOLUTII PISCINA SRL., ai societății S.C. REDOUBLE SRL, ai societăților participante la realizarea și derularea Campaniei Promoționale, precum și rudele de gradul I și afinii acestora, beneficiari sau rudele lor sau angajații oricăror companii implicate în desfășurarea Campaniei.

(2) Participarea la această Campanie implică acordul expres, cunoașterea și acceptarea fără obiecții a prezentului Regulament Oficial de către toți participanții la Campania Promoțională.

(3) Agenția este îndreptățită să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

(4) Premiul acordat în cadrul Campaniei trebuie să fie revendicat în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. În caz contrar, premiilor nerevendicate, necâștigate, invalidate,

ori care nu s-au putut preda în termen de 30 de zile din cauza imposibilității de a contacta destinatarii pentru predarea premiilor sau din cauza nerespectării termenilor și condițiilor din prezentul Regulament Oficial, nu mai sunt datorate de către Organizator.

(5) Extragerea câștigătorilor se va face în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la încheierea concurslui, respectiv 16-22 august 2022..

(6) Câștigătorii vor fi publicați pe paginile de Facebook (Soluții Piscină) și Instagram (@solutiipiscina) în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la încheierea concurslui, respectiv 16-22 august 2022.

(7) Premiul se acordă după validarea câștigătorilor.


Art. 3 – DURATA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI


(1) Campania se va derula pe durata perioadei 14 iulie 2022 -15 august 2022.

(2) Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României, în mediul online, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, pe website și pe paginile de Facebook (Soluții Piscină) și Instagram (@solutiipiscina).


Art. 4 – MECANISMUL DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI


(1) Pentru a participa la această Campanie, participanții trebuie să urmeze pașii de mai jos:

· Să comande produse din categoria de “Soluții tratare apă piscină” www.solutiipiscina.ro/produse/piscina/solutii-tratare-apa-piscina/ de peste 150 RON.

(2) În cadrul Campaniei “ Premii clare pentru o apă clară!”, participanții pot câștiga unul din cele 3 premii:

· Premiul 1 – Voucher de 1500 RON (valabil până în data de 31.12.2022) pentru produse din categoria “Soluții tratare apă piscină” https://www.solutiipiscina.ro/produse/piscina/solutii-tratare-apa-piscina/

· Premiul 2 – Voucher de 1000 RON (valabil până în data de 31.12.2022) pentru produse din categoria “Soluții tratare apă piscină” https://www.solutiipiscina.ro/produse/piscina/solutii-tratare-apa-piscina/

· Premiul 3 – Voucher de 700 RON (valabil până în data de 31.12.2022) pentru produse din categoria “Soluții tratare apă piscină” https://www.solutiipiscina.ro/produse/piscina/solutii-tratare-apa-piscina/

(3) Extragerea premiilor se va realiza cu ajutorul programului cu distribuție aleatorie https://commentpicker.com/.

(4) Un utilizator se va putea înscrie o singură dată la concurs, în sensul că se va lua în considerare o singură comandă pusă de către un utilizator.. Programul cu distribuție aleatorie menționat mai sus va extrage câștigătorul dintr-o listă cu toți cei care au achiziționat soluții pentru tratarea apei din piscină și anume, toți cei care au achiziționat soluții pentru tratarea apei din piscină de peste 150 RON, începând cu data de la care începe campania, până la finalul ei.

(5) În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau facilitat câștigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea de către autorităţile competente a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.


Art. 5 – DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI


(1) Extragerea pentru desemnarea câștigătorilor se va efectua de către Agenție, în prezența unei comisii formate din reprezentanți ai companiilor implicate în organizarea Campaniei Promoționale, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare.

(2) Extragerea presupune folosirea unui program cu distribuție aleatorie care va selecta automat 3 câștigători din lista cu toți cei care au achiziționat soluții pentru tratarea apei din piscină de peste 150 RON. Se vor extrage 3 (trei) câștigători și 3 (trei) rezerve.

(3) Câștigătorii vor fi anunțați pe paginile de Facebook (Soluții Piscină) și Instagram (@solutiipiscina) în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare.


Art. 6 – CONDIȚII DE VALIDARE


(1) Participanții la Campania Promoțională trebuie să îndeplinească condițiile stipulate în Art. 2 (Art. 2 – Dreptul de participare).

(2) Pentru ca un participant să fie validat ca și câștigător al premiului, acesta trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

· odată anunțați câștigătorii, aceștia trebuie să contacteze Organizatorul, printr-un mesaj privat, Facebook (Soluții Piscină) sau Instagram (@solutiipiscina);

· în momentul contactării să declare datele personale (nume, prenume, telefon, email, adresă) și acceptul deschis ca numele, prenumele și premiul să fie menționate în postarea de anunțare a câștigătorului;

(3) În cazul în care un participant desemnat câștigător nu respectă condițiile menționate în cadrul prezentului Regulament Oficial sau refuză cu rea-credință și nemotivat prezentarea datelor solicitate, atunci Agenția își rezervă dreptul de a-l invalida.

(5) Obligația declarării corecte a datelor înscrise aparține în totalitate participanților.


Art. 7 – PREMIILE ȘI ACORDAREA ACESTORA


(1)Premiile oferite în cadrul acestei campanii sunt următoarele:

· Premiul 1 – Voucher de 1500 RON (valabil până în data de 31.12.2022) pentru produse din categoria “Soluții tratare apă piscină” https://www.solutiipiscina.ro/produse/piscina/solutii-tratare-apa-piscina/

· Premiul 2 – Voucher de 1000 RON (valabil până în data de 31.12.2022) pentru produse din categoria “Soluții tratare apă piscină” https://www.solutiipiscina.ro/produse/piscina/solutii-tratare-apa-piscina/

· Premiul 3 – Voucher de 700 RON (valabil până în data de 31.12.2022) pentru produse din categoria “Soluții tratare apă piscină” https://www.solutiipiscina.ro/produse/piscina/solutii-tratare-apa-piscina/

(2) Premiile sunt atribuite conform mecanismului descris la Art. 4 (Art. 4 – MECANISMUL DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI) și vor fi predate numai în conformitate cu prevederile acestui Regulament Oficial.

(3) Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestei Campanii Promoționale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri și nici de a solicita schimbarea parametrilor / caracteristicilor premiilor.

(4)Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli referitoare la reclamații din partea câștigătorilor după punerea acestuia în posesia premiului.


Art. 8 – LITIGIILE ȘI LEGEA APLICABILĂ


(1) Eventualele litigii apărute între Organizator / Agenție, pe de-o parte și Participanți, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.


Art. 9 – TAXE


(1) Organizatorul nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații fiscale cu excepția impozitului cu reținere la sursa aplicabilă veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa îl rețină și să îl transfere la bugetul de stat, conform Legii nr. 227/ 2015. Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate legată de taxele şi impozitele ce decurg din realizarea transferurilor de bani către câștigătorul concursului. Orice alte taxe și impozite ce provin din predarea premiului către câștigător vor fi suportate de către participant.


Art 10. – PROTECŢIA DATELOR PERSONALE


Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale participanţilor la Campanie în conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (denumită în continuare GDPR). Prin înscrierea la prezenta Campanie, participanţii îşi exprimă acordul în mod expres şi neechivoc ca datele personale furnizate sa fie prelucrate de către Organizator în calitate de Operator de date cu caracter personal pentru derularea acestei Campanii. Din această perspectivă prelucrarea datelor se întemeiază în principal pe acordul persoanelor vizate conform Art. 6 alin. 1 litera (a) din GDPR.

Prin înscrierea la prezenta campanie, participanţii declaraţi câştigători sunt de acord să le fie făcute publice, de către Organizator, numele şi premiile câstigate în acord cu prevederile art. 42 alin. 2 din O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.

Solicitarea de încetare a prelucrării datelor cu caracter personal înainte de atribuirea premiilor are drept consecinţă invalidarea calităţii de participant eligibil la campanie.

Organizatorul şi persoanele împuternicite se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor la prezenta campanie şi să le utilizeze conform prezentului regulament şi legislaţiei în vigoare. Organizatorul nu va dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanţi către terţi cu excepţia cazurilor în care legea impune aceasta.

În vederea asigurării securităţii prelucrării datelor cu caracter personal, Organizatorul a luat măsuri de Securitate adecvate conform cerintelor GDPR privind cerinţele minime de securitate

a prelucrărilor de date cu caracter personal, iar orice companie, care acţionează sub autoritatea Organizatorului ca Împuternicit ce are acces la date cu caracter personal nu le prelucrează decât pe baza instrucţiunilor şi numai pentru îndeplinirea atributiilor sale de serviciu în conformitate cu dispoziţiile GDPR.

Persoanele care şi-au comunicat datele personale sunt titulari ai următoarelor drepturi, conform GDPR:


1. Dreptul la Informare


Persoana vizată este informată prin prezentul Regulament şi prin formularul de înscriere la Campanie asupra operaţiunii de prelucrare a datelor sale personale, asupra scopurilor prelucrării, duratei prelucrării precum şi asupra drepturilor pe care le are în calitate de persoană vizată. Persoanei vizate i se aduce la cunoştinţă numele şi datele de contact ale Operatorului fiind totodată informată şi asupra posibilităţii de a înregistra la operator o cerere scrisă în vederea exercitării drepturilor sale cu privire la operaţiunile de prelucrare a datelor personale.


2. Dreptul de acces la date


Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea Operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la următoarele informaţii:

(a) scopurile prelucrării;

(b) categoriile de date cu caracter personal vizate;

(c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate;

(d) perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal;

(e) dreptul de a solicita operatorului rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal ori restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;

(f) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorități de supraveghere.

La cererea persoanei vizate operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoană vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic şi cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informaţiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

Persoana vizată poate solicita de la operator informaţiile de mai sus printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate în termen de cel mult 30 zile de la data primirii cererii.


3. Dreptul de rectificare privind datele cu caracter personal


Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârziere nejustificată rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.


4. Dreptul de ştergere a datelor cu caracter personal


Persoana vizată are dreptul de a obţine la cerere din partea operatorului în mod gratuit şi în măsura în care sunt îndeplinite obligaţiile prevăzute de lege ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

(b) persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

(c) persoana vizată se opune prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea;

(d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

(e) datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află operatorul.

În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal sau le-a transmis către alţi operatori şi este obligat conform celor de mai sus sa le şteargă, operatorul, ţinând seama de tehnologia disponibilă şi de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal ca persoană vizată a solicitat ştergerea de către aceşti operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

De asemenea, operatorul se obligă să comunice fiecărei persoane către care au fost divulgate date cu caracter personal orice rectificare sau ştergere a datelor, sau restricţionare a prelucrărilor, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate. Operatorul informează persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi dacă aceasta solicită acest lucru.


5. Dreptul de restricţionare a prelucrării datelor cu caracter personal


Persoana vizată are dreptul de a obţine la cerere din partea operatorului în mod gratuit şi în măsura în care sunt îndeplinite obligaţiile prevăzute de lege restricţionarea prelucrării în cazul în care:

(a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;

(b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

(c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanei vizate i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;

(d) persoana vizată s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

În cazul în care prelucrarea a fost restricţionată, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepţia stocării, să fie prelucrate numai cu consimţământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau pentru protecţia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii Europene sau al unui stat membru.

O persoană vizată care a obţinut restricţionarea prelucrării este informată de către operator înainte de ridicarea restricţiei de prelucrare.


6. Dreptul de portabilitate a datelor cu caracter personal


Persoana vizată are dreptul de a primi la cerere şi în mod gratuit datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat. De asemenea, persoana vizată are dreptul de a solicita operatorului transmiterea acestor date unui alt operator fără obstacole în măsura în care sunt îndeplinite obligaţiile prevăzute de lege.


7. Dreptul la opoziţie


În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia particulară în care se află prelucrării datelor cu caracter personal în măsura în care sunt îndeplinite obligaţiile prevăzute de lege. În acest caz, operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.


8. Dreptul persoanei vizate de a nu face obiectul unui proces individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri


Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Paragraful anterior nu se aplică în situaţia în care decizia bazată exclusiv pe prelucrarea automată este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată şi operator, dacă decizia este autorizată prin dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern care se aplică operatorului şi care prevede măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor persoanei vizate sau are la bază consimţământul explicit al persoanei vizate.


9. Dreptul de a se adresa justiției sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal


Persoana vizată are dreptul de a se adresa cu plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislaţia aplicabilă în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.

Pentru a vă exercita aceste drepturi persoana vizată are posibilitatea de a înregistra o cerere scrisă la sediul Organizatorului SC SOLUTII PISCINA SRL, cu sediu social în Arad, Str. Poetului nr. 1C Parc Industrial UTA, Hala 45-47, sau prin e-mail la adresa: office@solutiipiscina.ro. Cererea va fi soluţionată în cel mult 30 de zile, răspunsul urmând a vă fi trimis în modalitatea solicitată.

Datele personale ale participanţilor la Campanie nu vor fi transferate într-o ţară terţă din afara Uniunii Europene sau către organizaţii internaționale.


Art. 11 – RESPONSABILITATE


(1) Organizatorul, Agenția și părțile implicate în această Campanie nu își asumă răspunderea pentru:

· Datele nelivrate datorită defecțiunilor sau supraîncărcării rețelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a funcționării deficitare ori nefuncționării aplicațiilor utilizate de participanți (soft și/sau hardware).

· Situațiile în care anumiți participanți sunt în incapacitatea de a accesa parțial sau integral pagina web, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanțe aflate în afara controlului pe care Organizatorul sau Agenția îl pot în mod rezonabil exercită. Aceste circumstanțe se pot datora: informațiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod, în urma acțiunilor utilizatorilor, a funcționării echipamentelor de calcul ale acestora, aplicațiilor acestora sau altor echipamente tehnice folosite în accesarea aplicației. Aceste circumstanțe se pot datora, de asemenea, dificultăților tehnice care pot afecta funcționarea conexiunilor de internet și/sau a echipamentelor de calcul și/sau a aplicațiilor furnizorului de Internet. Aceste circumstanțe se mai pot datora unor deteriorări sau defecte cu efect potențial asupra echipamentelor de calcul, aplicațiilor și/sau datelor stocate ale participanților sau ale unor terți, în urma accesării aplicației.

· Erori cauzate de folosirea incorectă a computerului personal/tabletă/telefon de către participant (întreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea-voință a tehnologiei de către participant în scopul de a manipula rezultatele concursului).

· Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decât cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate sunt: Browser internet (Internet Explorer vers. minima 9, Mozilla versiunea minima 2, Google Chrome 20), Sistem de operare Windows și MacOS.

· Situațiile în care anumite persoane înscrise în Campanie sunt în incapacitate de a participa parțial sau integral la concurs, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanțe aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl poate în mod rezonabil exercita.

(2)Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privința premiului, precum și a calendarului ulterior al concursului sau a altor schimbări legate de implementarea concursului.

(3) Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respectă regulile impuse prin prezentul Regulament sau în privința căruia există dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa campaniei. Câştigătorul premiului se obligă, de asemenea, sa pună la dispoziția Agenției toate datele de contact relevante (numele, prenumele, adresa, numărul de telefon mobil și adresa de email).

(4) Agenția și părțile implicate în această Campanie nu își asumă răspunderea pentru participanții care se înscriu în afara perioadei de desfășurare a campaniei sau care nu completează toate câmpurile obligatorii.

(5) Agenția își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară înscrierile în Campanie. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă, înscrierile respective vor fi anulate.

(6) Participantul este responsabil în întregime pentru corectitudinea informațiilor înscrise.