Termeni conditii campanie

Regulamentul Oficial al Campaniei Promoționale Comandă și câștigă!

3-23 iunie 2019

Art. 1 – ORGANIZATORII ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

(1) Organizatorul Campaniei Promoționale “ Comandă și câștigă!”(”Campania Promoțională”) este:

SC SOLUTII PISCINA SRL cu sediu social 310126 Arad, Str. Poetului, Nr.1/C, Hala 45-47 Jud. Arad, România, înregistrată la O.R.C. Arad cu nr. J02/430/2013, cod unic de înregistrare RO31531657, denumită în continuare ”Organizator

şi

S.C. WEBEFF INTL SRL cu sediul social în Arad, Str. Piața Mică, Nr. 4, înregistrată la O.R.C. Arad cu nr. J2/908/2012, cod unic de înregistrare 30561633, denumită în continuare ”Agenția” sau prin subcontractanții acesteia. 

 (2) Participanții la Campania Promoțională sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei Promoționale (denumit în continuare “Regulament Oficial”).

(3) Campania Promoțională va putea fi întreruptă de către Organizator, oricând în timpul duratei de desfășurare, în cazul apariției unei situații de forță majoră sau al modificării Regulamentului Oficial al Campaniei.

(4) Pentru aducerea la cunoștință a participanților, Regulamentul este întocmit și este disponibil în mod gratuit pe pagina web Soluții Piscină. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica/completa și/sau schimba Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei Promoționale.

(5) Regulamentul Oficial al Campaniei Promoționale este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile în România. Anexele sau actele adiționale la Regulament fac parte integrantă din acesta.

Art. 2 – CONDIȚII DE PARTICIPARE

(1) Campania este deschisă tuturor persoanelor cu vârsta de peste 18 ani, având domiciliul/reședința în România. 

La această Campanie Promoțională nu au dreptul să participe angajații societății SC SOLUTII PISCINA SRL, ai societății S.C. WEBEFF INTL SRL, ai societăților participante la realizarea și derularea Campaniei Promoționale, precum și rudele de gradul I și afinii acestora, beneficiari sau rudele lor sau angajații oricăror companii implicate în desfășurarea Campaniei.

(2) Concursul se adresează numai persoanelor fizice deținătoare de piscine private de uz personal; nu uz public sau comercial. Capacitatea maximă a piscinei nu poate depăși 60m3.

(3) Participarea la această Campanie implică acordul expres, cunoașterea și acceptarea fără obiecții a prezentului Regulament Oficial de către toți participanții la Campania Promoțională.

(4) Agenția este îndreptățită să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

(5) Premiul acordat în cadrul Campaniei trebuie să fie revendicat în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. În caz contrar, premiul nerevendicat, necâștigat, invalidat, ori care nu s-a putut preda în termen de 30 de zile din cauza imposibilității de a contacta destinatarul pentru predarea premiului sau din cauza nerespectării termenilor și condițiilor din prezentul Regulament Oficial, nu mai este datorate de către Organizator.

(6) Data de extragere a câștigătorului este 25 iunie 2019.

(7) Câștigătorii vor fi contactați telefonic până în 27 iunie 2019.

(8) Premiul se acordă după validarea câștigătorului.

Art. 3 – DURATA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

(1) Campania va începe în data de 3 iunie 2019 și se va încheia în data de 23 iunie 2019, ora 23:59.

(2) Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Art. 4 – MECANISMUL DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI

(1) Pentru a participa la această Campanie, participanții trebuie:

(2) În cadrul Campaniei “ Comandă și câștigă!”, participanții pot câștiga următoarele premii:

  • Substanțe pentru întreținerea piscinei (în valoare 500 lei)
  • Prelată de soare cu bule, dimensiune maximă 9x5m (valoare aproximativă 400 lei)
  • Tratament de dezinfectare totală a piscinei și a filtrului de nisip (valoare 100 lei)
  • Bonus pentru toate premiile: consultanță gratuită pentru întreținerea piscinei

 (3) Extragerea premiului se va realiza cu ajutorul unui program cu distribuție aleatorie.

 (4) În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau facilitat câștigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea de către autorităţile competente a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Art. 5 – DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI

(1) Extragerea pentru desemnarea câștigătorului se va efectua de către Agenție, în prezența unei comisii formate din reprezentanți ai companiilor implicate în organizarea Campaniei Promoționale, pe data de 25 iunie 2019.

(2) Extragerea presupune folosirea unui program cu distribuție aleatorie care va selecta câștigătorul dintr-o bază de date ce conține numele și prenumele furnizate în momentul plasării comenzii.

(3) Câștigătorul va fi anunțat telefonic până pe 27 iunie 2019.

Art. 6 – CONDIȚII DE VALIDARE

(1) Participanții la Campania Promoțională trebuie să îndeplinească condițiile stipulate în Art. 2 (Art. 2 – Dreptul de participare).

(2) Pentru ca un participant să fie validat ca și câștigător al premiului, acesta trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

ï să poată să fie contactat în termen de 3 zile lucrătoare de la data desemnării sale ca și câștigător;

ï în momentul contactării să declare datele personale (nume, prenume, adresa completă, telefon, email);

ï să expedieze prin fax sau email la numărul/ adresa de email indicat/ă de Agenție în momentul contactării telefonice, o copie a unui act de identitate; acestea trebuie trimise în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data contactării sale telefonice;

(3) În cazul în care participantul desemnat câștigător nu respectă termenul menționat în cadrul prezentului Regulament Oficial sau refuză cu rea-credință și nemotivat prezentarea datelor solicitate, atunci Agenția își rezervă dreptul de a-l invalida.

(4) Se va apela la rezerve în cazul în care, din motive independente de voința Agenției, aceștia nu pot lua legătura cu Participantul extras câștigător în termenul stabilit în prezentul Regulament Oficial sau nu este validat din cauza nerespectării a cel puțin uneia dintre prevederile prezentului Regulament Oficial al Campaniei.

(5) Obligația declarării corecte a datelor înscrise aparține în totalitate participanților.

Art. 7 – PREMIILE ȘI ACORDAREA ACESTORA

(1) Premiile oferite în cadrul acestei campanii sunt menționate în Art. 4, puctul (2). 

(2) Premiul este atribuit conform mecanismului descris la Art. 4 (Art. 4 – MECANISMUL DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI) și va fi predat numai în conformitate cu prevederile acestui Regulament Oficial.

(3) Câștigătorul premiului oferit în cadrul acestei Campanii Promoționale nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri și nici de a solicita schimbarea parametrilor / caracteristicilor premiului.

(4) Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli referitoare la reclamații din partea câștigătorului după punerea acestuia în posesia premiului.

Art. 8 – LITIGIILE ȘI LEGEA APLICABILĂ

(1) Eventualele litigii apărute între Organizator / Agenție, pe de-o parte și Participanți, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

Art. 9 – TAXE

  1. Organizatorul este răspunzător pentru plata taxelor de transport, însă nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații fiscale cu excepția impozitului cu reținere la sursa aplicabilă veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa îl rețină și să îl transfere la bugetul de stat, conform Legii nr. 227/ 2015. Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate legată de taxele şi impozitele ce decurg din realizarea transferurilor de bani către câștigătorul concursului. Orice alte taxe și impozite ce provin din predarea premiului către câștigător vor fi suportate de către participant. 

Art 10. – PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale participanţilor la Campanie în conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (denumită în continuare GDPR). Prin înscrierea la prezenta Campanie, participanţii îşi exprimă acordul în mod expres şi neechivoc ca datele personale furnizate sa fie prelucrate de către Organizator în calitate de Operator de date cu caracter personal pentru derularea acestei Campanii. Din această perspectivă prelucrarea datelor se întemeiază în principal pe acordul persoanelor vizate conform Art. 6 alin. 1 litera (a) din GDPR. 

Prin înscrierea la prezenta campanie, participanţii declaraţi câştigători sunt de acord să le fie făcute publice, de către Organizator, numele şi premiile câstigate în acord cu prevederile art. 42 alin. 2 din O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă. 

Solicitarea de încetare a prelucrării datelor cu caracter personal înainte de atribuirea premiilor are drept consecinţă invalidarea calităţii de participant eligibil la campanie.

Organizatorul şi persoanele împuternicite se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor la prezenta campanie şi să le utilizeze conform prezentului regulament şi legislaţiei în vigoare. Organizatorul nu va dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanţi către terţi cu excepţia cazurilor în care legea impune aceasta.

În vederea asigurării securităţii prelucrării datelor cu caracter personal, Organizatorul a luat măsuri de Securitate adecvate conform cerintelor GDPR privind cerinţele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, iar orice companie, care acţionează sub autoritatea Organizatorului ca Împuternicit ce are acces la date cu caracter personal nu le prelucrează decât pe baza instrucţiunilor şi numai pentru îndeplinirea atributiilor sale de serviciu în conformitate cu dispoziţiile GDPR.

Persoanele care şi-au comunicat datele personale sunt titulari ai următoarelor drepturi, conform GDPR:

1. Dreptul la Informare 

Persoana vizată este informată prin prezentul Regulament şi prin formularul de înscriere la Campanie asupra operaţiunii de prelucrare a datelor sale personale, asupra scopurilor prelucrării, duratei prelucrării precum şi asupra drepturilor pe care le are în calitate de persoană vizată. Persoanei vizate i se aduce la cunoştinţă numele şi datele de contact ale Operatorului fiind totodată informată şi asupra posibilităţii de a inregistra la operator o cerere scrisă în vederea exercitării drepturilor sale cu privire la operaţiunile de prelucrare a datelor personale.

2. Dreptul de acces la date

Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea Operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la urmatoarele informaţii:

(a) scopurile prelucrării;

(b) categoriile de date cu caracter personal vizate;

(c) destinatării sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate;

(d) perioada pentru care se preconizează ca vor fi stocate datele cu caracter personal;

(e) dreptul de a solicita operatorului rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal ori restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării; 

(f) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autoritaţi de supraveghere.

La cererea persoanei vizate operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoană vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic şi cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informaţiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent. 

Persoana vizată poate solicita de la operator informaţiile de mai sus printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate în termen de cel mult 30 zile de la data primirii cererii.

3. Dreptul de rectificare privind datele cu caracter personal 

Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârziere nejustificată rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

4. Dreptul de ştergere a datelor cu caracter personal 

Persoana vizată are dreptul de a obţine la cerere din partea operatorului în mod gratuit şi în măsura în care sunt îndeplinite obligaţiile prevăzute de lege ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

(b) persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

(c) persoana vizată se opune prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea;

(d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

(e) datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se afla operatorul.

În cazul în care operatorul a facut publice datele cu caracter personal sau le-a transmis către alţi operatori şi este obligat conform celor de mai sus sa le şteargă, operatorul, ţinând seama de tehnologia disponibilă şi de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal ca persoană vizată a solicitat ştergerea de către aceşti operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal. 

De asemenea, operatorul se obligă să comunice fiecărei persoane către care au fost divulgate date cu caracter personal orice rectificare sau ştergere a datelor, sau restricţionare a prelucrărilor, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate. Operatorul informează persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi dacă aceasta solicită acest lucru. 

5. Dreptul de restricţionare a prelucrării datelor cu caracter personal 

Persoana vizată are dreptul de a obţine la cerere din partea operatorului în mod gratuit şi în masura în care sunt îndeplinite obligaţiile prevăzute de lege restricţionarea prelucrării în cazul în care:

(a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;

(b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restrictionarea utilizării lor;

(c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanei vizate i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanţă; 

(d) persoana vizată s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

În cazul în care prelucrarea a fost restricţionată, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepţia stocării, să fie prelucrate numai cu consimţământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanţă sau pentru protecţia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii Europene sau al unui stat membru.

O persoană vizată care a obţinut restricţionarea prelucrării este informată de către operator înainte de ridicarea restricţiei de prelucrare. 

6. Dreptul de portabilitate a datelor cu caracter personal 

Persoana vizată are dreptul de a primi la cerere şi în mod gratuit datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat. De asemenea, persoana vizată are dreptul de a solicita operatorului trasmiterea acestor date unui alt operator fără obstacole în măsura în care sunt îndeplinite obligaţiile prevăzute de lege. 

7. Dreptul la opoziţie 

În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia particulară în care se află prelucrării datelor cu caracter personal în masura în care sunt îndeplinite obligaţiile prevăzute de lege. În acest caz, operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

8. Dreptul persoanei vizate de a nu face obiectul unui proces individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri 

Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o masură semnificativă.

Paragraful anterior nu se aplică în situaţia în care decizia bazată exclusiv pe prelucrarea automată este necesară pentu încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată şi operator, dacă decizia este autorizată prin dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern care se aplică operatorului şi care prevede măsuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor persoanei vizate sau are la baza consimţământul explicit al persoanei vizate. 

9. Dreptul de a se adresa justiţiei sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

Persoana vizată are dreptul de a se adresa cu plângere Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislaţia aplicabilă în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.

Pentru a vă exercita aceste drepturi persoana vizată are posibilitatea de a înregistra o cerere scrisă la sediul Organizatorului/Operatorului SC SOLUTII PISCINA SRL, cu sediu social în 310126 Arad, Str. Poetului, Nr.1/C, Hala 45-47 Jud. Arad, România, sau prin e-mail la adresa: office@solutiipiscina.ro. Cererea va fi soluţionată în cel mult 30 de zile, răspunsul urmând a vă fi trimis în modalitatea solicitată. 

Datele personale ale participanţilor la Campanie nu vor fi tranferate într-o ţară terţă din afara Uniunii Europene sau către organizaţii internationale.

Art. 12 – RESPONSABILITATE

(1) Organizatorul, Agenția și părțile implicate în această Campanie nu își asumă răspunderea pentru:

ï Datele nelivrate datorită defecțiunilor sau supraîncărcării rețelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a funcționării deficitare ori nefuncționării aplicațiilor utilizate de participanți (soft și/sau hardware).

ï Situațiile în care anumiți participanți sunt în incapacitatea de a accesa parțial sau integral pagina web, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanțe aflate în afara controlului pe care Organizatorul sau Agenția îl pot în mod rezonabil exercită. Aceste circumstanțe se pot datora: informațiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod, în urma acțiunilor utilizatorilor, a funcționării echipamentelor de calcul ale acestora, aplicațiilor acestora sau altor echipamente tehnice folosite în accesarea aplicației. Aceste circumstanțe se pot datora, de asemenea, dificultăților tehnice care pot afecta funcționarea conexiunilor de internet și/sau a echipamentelor de calcul și/sau a aplicațiilor furnizorului de Internet. Aceste circumstanțe se mai pot datora unor deteriorări sau defecte cu efect potențial asupra echipamentelor de calcul, aplicațiilor și/sau datelor stocate ale participanților sau ale unor terți, în urma accesării aplicației.

ï Erori cauzate de folosirea incorectă a computerului personal/tabletă/telefon de către participant (întreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea-voință a tehnologiei de către participant în scopul de a manipula rezultatele concursului).

ï Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decât cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate sunt: Browser internet (Internet Explorer vers. minima 9, Mozilla versiunea minima 2, Google Chrome 20), Sistem de operare Windows și MacOS.

ï Situațiile în care anumite persoane înscrise în Campanie sunt în incapacitate de a participa parțial sau integral la concurs, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanțe aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl poate în mod rezonabil exercita.

(2) Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privința premiului, precum și a calendarului ulterior al concursului sau a altor schimbări legate de implementarea concursului.

(3) Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respectă regulile impuse prin prezentul Regulament sau în privința căruia există dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa campaniei. Câştigătorul premiului se obligă, de asemenea, sa pună la dispoziția Agenției toate datele de contact relevante (numele, prenumele, adresa, numărul de telefon mobil și adresa de email).

(4) Agenția și părțile implicate în această Campanie nu își asumă răspunderea pentru participanții care se înscriu în afara perioadei de desfășurare a campaniei sau care nu completează toate câmpurile obligatorii.

(5) Agenția își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară înscrierile în Campanie. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă, înscrierile respective vor fi anulate.

(6) Participantul este responsabil în întregime pentru corectitudinea înformațiilor înscrise.