Regulament Oficial Campanie Promoțională Iulie

Art. 1 – ORGANIZATORII ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI


(1) Organizatorul Campaniei Promoționale “Premii clare pentru o apă clară!” (”Campania Promoțională”) este:

SC SOLUTII PISCINA SRL cu sediul social în Arad, Str. Poetului nr. 1C Parc Industrial UTA, Hala 45-47 Arad, înregistrată la ORC Arad sub nr J02/430/2013 CUI RO31531657, denumită în continuare ”Organizator”

Şi

S.C. REDOUBLE AGENCY S.R.L. cu sediul social în Arad, Str. Piața Mică, Nr. 4, înregistrată la O.R.C. Arad cu nr. J2/908/2012, cod unic de înregistrare 30561633, denumită în continuare ”Agenția” sau prin subcontractanții acesteia.

(2) Participanții la Campania Promoțională sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei Promoționale (denumit în continuare “Regulament Oficial”).

(3) Campania Promoțională va putea fi întreruptă de către Organizator, oricând în timpul duratei de desfășurare, în cazul apariției unei situații de forță majoră sau al modificării Regulamentului Oficial al Campaniei.

(4) Pentru aducerea la cunoștință a participanților, Regulamentul este întocmit și este disponibil în mod gratuit pe pagina web https://www.solutiipiscina.ro/regulament-oficial-campanie-promotionala-iulie/. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica/completa și/sau schimba Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei Promoționale, având obligația de a anunța participanții în mod oficial prin publicarea pe paginile de Facebook și Instagram, cu cel puțin 24 de ore înainte de data la care orice modificare/ completare/ schimbare la Regulamentul Oficial va deveni aplicabilă.

(5) Regulamentul Oficial al Campaniei Promoționale este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile în România. Anexele sau actele adiționale la Regulament fac parte integrantă din acesta.


Art. 2 – CONDIȚII DE PARTICIPARE


(1) Campania este deschisă tuturor persoanelor cu vârsta de peste 18 ani, având domiciliul/reședința în România. La această Campanie Promoțională nu au dreptul să participe angajații societății SC SOLUTII PISCINA SRL., ai societății S.C. REDOUBLE SRL, ai societăților participante la realizarea și derularea Campaniei Promoționale, precum și rudele de gradul I și afinii acestora, beneficiari sau rudele lor sau angajații oricăror companii implicate în desfășurarea Campaniei.

(2) Participarea la această Campanie implică acordul expres, cunoașterea și acceptarea fără obiecții a prezentului Regulament Oficial de către toți participanții la Campania Promoțională.

(3) Agenția este îndreptățită să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

(4) Premiul acordat în cadrul Campaniei trebuie să fie revendicat în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. În caz contrar, premiilor nerevendicate, necâștigate, invalidate,

ori care nu s-au putut preda în termen de 30 de zile din cauza imposibilității de a contacta destinatarii pentru predarea premiilor sau din cauza nerespectării termenilor și condițiilor din prezentul Regulament Oficial, nu mai sunt datorate de către Organizator.

(5) Extragerea câștigătorilor se va face în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la încheierea concurslui, respectiv 16-22 august 2022..

(6) Câștigătorii vor fi publicați pe paginile de Facebook (Soluții Piscină) și Instagram (@solutiipiscina) în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la încheierea concurslui, respectiv 16-22 august 2022.

(7) Premiul se acordă după validarea câștigătorilor.


Art. 3 – DURATA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI


(1) Campania se va derula pe durata perioadei 14 iulie 2022 -15 august 2022.

(2) Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României, în mediul online, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, pe website și pe paginile de Facebook (Soluții Piscină) și Instagram (@solutiipiscina).


Art. 4 – MECANISMUL DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI


(1) Pentru a participa la această Campanie, participanții trebuie să urmeze pașii de mai jos:

· Să comande produse din categoria de “Soluții tratare apă piscină” www.solutiipiscina.ro/produse/piscina/solutii-tratare-apa-piscina/ de peste 150 RON.

(2) În cadrul Campaniei “ Premii clare pentru o apă clară!”, participanții pot câștiga unul din cele 3 premii:

· Premiul 1 – Voucher de 1500 RON (valabil până în data de 31.12.2022) pentru produse din categoria “Soluții tratare apă piscină” https://www.solutiipiscina.ro/produse/piscina/solutii-tratare-apa-piscina/

· Premiul 2 – Voucher de 1000 RON (valabil până în data de 31.12.2022) pentru produse din categoria “Soluții tratare apă piscină” https://www.solutiipiscina.ro/produse/piscina/solutii-tratare-apa-piscina/

· Premiul 3 – Voucher de 700 RON (valabil până în data de 31.12.2022) pentru produse din categoria “Soluții tratare apă piscină” https://www.solutiipiscina.ro/produse/piscina/solutii-tratare-apa-piscina/

(3) Extragerea premiilor se va realiza cu ajutorul programului cu distribuție aleatorie https://commentpicker.com/.

(4) Un utilizator se va putea înscrie o singură dată la concurs, în sensul că se va lua în considerare o singură comandă pusă de către un utilizator.. Programul cu distribuție aleatorie menționat mai sus va extrage câștigătorul dintr-o listă cu toți cei care au achiziționat soluții pentru tratarea apei din piscină și anume, toți cei care au achiziționat soluții pentru tratarea apei din piscină de peste 150 RON, începând cu data de la care începe campania, până la finalul ei.

(5) În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau facilitat câștigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea de către autorităţile competente a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.


Art. 5 – DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI


(1) Extragerea pentru desemnarea câștigătorilor se va efectua de către Agenție, în prezența unei comisii formate din reprezentanți ai companiilor implicate în organizarea Campaniei Promoționale, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare.

(2) Extragerea presupune folosirea unui program cu distribuție aleatorie care va selecta automat 3 câștigători din lista cu toți cei care au achiziționat soluții pentru tratarea apei din piscină de peste 150 RON. Se vor extrage 3 (trei) câștigători și 3 (trei) rezerve.

(3) Câștigătorii vor fi anunțați pe paginile de Facebook (Soluții Piscină) și Instagram (@solutiipiscina) în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare.


Art. 6 – CONDIȚII DE VALIDARE


(1) Participanții la Campania Promoțională trebuie să îndeplinească condițiile stipulate în Art. 2 (Art. 2 – Dreptul de participare).

(2) Pentru ca un participant să fie validat ca și câștigător al premiului, acesta trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

· odată anunțați câștigătorii, aceștia trebuie să contacteze Organizatorul, printr-un mesaj privat, Facebook (Soluții Piscină) sau Instagram (@solutiipiscina);

· în momentul contactării să declare datele personale (nume, prenume, telefon, email, adresă) și acceptul deschis ca numele, prenumele și premiul să fie menționate în postarea de anunțare a câștigătorului;

(3) În cazul în care un participant desemnat câștigător nu respectă condițiile menționate în cadrul prezentului Regulament Oficial sau refuză cu rea-credință și nemotivat prezentarea datelor solicitate, atunci Agenția își rezervă dreptul de a-l invalida.

(5) Obligația declarării corecte a datelor înscrise aparține în totalitate participanților.


Art. 7 – PREMIILE ȘI ACORDAREA ACESTORA


(1)Premiile oferite în cadrul acestei campanii sunt următoarele:

· Premiul 1 – Voucher de 1500 RON (valabil până în data de 31.12.2022) pentru produse din categoria “Soluții tratare apă piscină” https://www.solutiipiscina.ro/produse/piscina/solutii-tratare-apa-piscina/

· Premiul 2 – Voucher de 1000 RON (valabil până în data de 31.12.2022) pentru produse din categoria “Soluții tratare apă piscină” https://www.solutiipiscina.ro/produse/piscina/solutii-tratare-apa-piscina/

· Premiul 3 – Voucher de 700 RON (valabil până în data de 31.12.2022) pentru produse din categoria “Soluții tratare apă piscină” https://www.solutiipiscina.ro/produse/piscina/solutii-tratare-apa-piscina/

(2) Premiile sunt atribuite conform mecanismului descris la Art. 4 (Art. 4 – MECANISMUL DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI) și vor fi predate numai în conformitate cu prevederile acestui Regulament Oficial.

(3) Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestei Campanii Promoționale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri și nici de a solicita schimbarea parametrilor / caracteristicilor premiilor.

(4)Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli referitoare la reclamații din partea câștigătorilor după punerea acestuia în posesia premiului.


Art. 8 – LITIGIILE ȘI LEGEA APLICABILĂ


(1) Eventualele litigii apărute între Organizator / Agenție, pe de-o parte și Participanți, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.


Art. 9 – TAXE


(1) Organizatorul nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații fiscale cu excepția impozitului cu reținere la sursa aplicabilă veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa îl rețină și să îl transfere la bugetul de stat, conform Legii nr. 227/ 2015. Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate legată de taxele şi impozitele ce decurg din realizarea transferurilor de bani către câștigătorul concursului. Orice alte taxe și impozite ce provin din predarea premiului către câștigător vor fi suportate de către participant.


Art 10. – PROTECŢIA DATELOR PERSONALE


Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale participanţilor la Campanie în conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (denumită în continuare GDPR). Prin înscrierea la prezenta Campanie, participanţii îşi exprimă acordul în mod expres şi neechivoc ca datele personale furnizate sa fie prelucrate de către Organizator în calitate de Operator de date cu caracter personal pentru derularea acestei Campanii. Din această perspectivă prelucrarea datelor se întemeiază în principal pe acordul persoanelor vizate conform Art. 6 alin. 1 litera (a) din GDPR.

Prin înscrierea la prezenta campanie, participanţii declaraţi câştigători sunt de acord să le fie făcute publice, de către Organizator, numele şi premiile câstigate în acord cu prevederile art. 42 alin. 2 din O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.

Solicitarea de încetare a prelucrării datelor cu caracter personal înainte de atribuirea premiilor are drept consecinţă invalidarea calităţii de participant eligibil la campanie.

Organizatorul şi persoanele împuternicite se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor la prezenta campanie şi să le utilizeze conform prezentului regulament şi legislaţiei în vigoare. Organizatorul nu va dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanţi către terţi cu excepţia cazurilor în care legea impune aceasta.

În vederea asigurării securităţii prelucrării datelor cu caracter personal, Organizatorul a luat măsuri de Securitate adecvate conform cerintelor GDPR privind cerinţele minime de securitate

a prelucrărilor de date cu caracter personal, iar orice companie, care acţionează sub autoritatea Organizatorului ca Împuternicit ce are acces la date cu caracter personal nu le prelucrează decât pe baza instrucţiunilor şi numai pentru îndeplinirea atributiilor sale de serviciu în conformitate cu dispoziţiile GDPR.

Persoanele care şi-au comunicat datele personale sunt titulari ai următoarelor drepturi, conform GDPR:


1. Dreptul la Informare


Persoana vizată este informată prin prezentul Regulament şi prin formularul de înscriere la Campanie asupra operaţiunii de prelucrare a datelor sale personale, asupra scopurilor prelucrării, duratei prelucrării precum şi asupra drepturilor pe care le are în calitate de persoană vizată. Persoanei vizate i se aduce la cunoştinţă numele şi datele de contact ale Operatorului fiind totodată informată şi asupra posibilităţii de a înregistra la operator o cerere scrisă în vederea exercitării drepturilor sale cu privire la operaţiunile de prelucrare a datelor personale.


2. Dreptul de acces la date


Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea Operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la următoarele informaţii:

(a) scopurile prelucrării;

(b) categoriile de date cu caracter personal vizate;

(c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate;

(d) perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal;

(e) dreptul de a solicita operatorului rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal ori restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;

(f) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorități de supraveghere.

La cererea persoanei vizate operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoană vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic şi cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informaţiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

Persoana vizată poate solicita de la operator informaţiile de mai sus printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate în termen de cel mult 30 zile de la data primirii cererii.


3. Dreptul de rectificare privind datele cu caracter personal


Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârziere nejustificată rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.


4. Dreptul de ştergere a datelor cu caracter personal


Persoana vizată are dreptul de a obţine la cerere din partea operatorului în mod gratuit şi în măsura în care sunt îndeplinite obligaţiile prevăzute de lege ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

(b) persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

(c) persoana vizată se opune prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea;

(d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

(e) datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află operatorul.

În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal sau le-a transmis către alţi operatori şi este obligat conform celor de mai sus sa le şteargă, operatorul, ţinând seama de tehnologia disponibilă şi de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal ca persoană vizată a solicitat ştergerea de către aceşti operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

De asemenea, operatorul se obligă să comunice fiecărei persoane către care au fost divulgate date cu caracter personal orice rectificare sau ştergere a datelor, sau restricţionare a prelucrărilor, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate. Operatorul informează persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi dacă aceasta solicită acest lucru.


5. Dreptul de restricţionare a prelucrării datelor cu caracter personal


Persoana vizată are dreptul de a obţine la cerere din partea operatorului în mod gratuit şi în măsura în care sunt îndeplinite obligaţiile prevăzute de lege restricţionarea prelucrării în cazul în care:

(a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;

(b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

(c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanei vizate i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;

(d) persoana vizată s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

În cazul în care prelucrarea a fost restricţionată, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepţia stocării, să fie prelucrate numai cu consimţământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau pentru protecţia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii Europene sau al unui stat membru.

O persoană vizată care a obţinut restricţionarea prelucrării este informată de către operator înainte de ridicarea restricţiei de prelucrare.


6. Dreptul de portabilitate a datelor cu caracter personal


Persoana vizată are dreptul de a primi la cerere şi în mod gratuit datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat. De asemenea, persoana vizată are dreptul de a solicita operatorului transmiterea acestor date unui alt operator fără obstacole în măsura în care sunt îndeplinite obligaţiile prevăzute de lege.


7. Dreptul la opoziţie


În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia particulară în care se află prelucrării datelor cu caracter personal în măsura în care sunt îndeplinite obligaţiile prevăzute de lege. În acest caz, operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.


8. Dreptul persoanei vizate de a nu face obiectul unui proces individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri


Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Paragraful anterior nu se aplică în situaţia în care decizia bazată exclusiv pe prelucrarea automată este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată şi operator, dacă decizia este autorizată prin dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern care se aplică operatorului şi care prevede măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor persoanei vizate sau are la bază consimţământul explicit al persoanei vizate.


9. Dreptul de a se adresa justiției sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal


Persoana vizată are dreptul de a se adresa cu plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislaţia aplicabilă în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.

Pentru a vă exercita aceste drepturi persoana vizată are posibilitatea de a înregistra o cerere scrisă la sediul Organizatorului SC SOLUTII PISCINA SRL, cu sediu social în Arad, Str. Poetului nr. 1C Parc Industrial UTA, Hala 45-47, sau prin e-mail la adresa: office@solutiipiscina.ro. Cererea va fi soluţionată în cel mult 30 de zile, răspunsul urmând a vă fi trimis în modalitatea solicitată.

Datele personale ale participanţilor la Campanie nu vor fi transferate într-o ţară terţă din afara Uniunii Europene sau către organizaţii internaționale.


Art. 11 – RESPONSABILITATE


(1) Organizatorul, Agenția și părțile implicate în această Campanie nu își asumă răspunderea pentru:

· Datele nelivrate datorită defecțiunilor sau supraîncărcării rețelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a funcționării deficitare ori nefuncționării aplicațiilor utilizate de participanți (soft și/sau hardware).

· Situațiile în care anumiți participanți sunt în incapacitatea de a accesa parțial sau integral pagina web, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanțe aflate în afara controlului pe care Organizatorul sau Agenția îl pot în mod rezonabil exercită. Aceste circumstanțe se pot datora: informațiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod, în urma acțiunilor utilizatorilor, a funcționării echipamentelor de calcul ale acestora, aplicațiilor acestora sau altor echipamente tehnice folosite în accesarea aplicației. Aceste circumstanțe se pot datora, de asemenea, dificultăților tehnice care pot afecta funcționarea conexiunilor de internet și/sau a echipamentelor de calcul și/sau a aplicațiilor furnizorului de Internet. Aceste circumstanțe se mai pot datora unor deteriorări sau defecte cu efect potențial asupra echipamentelor de calcul, aplicațiilor și/sau datelor stocate ale participanților sau ale unor terți, în urma accesării aplicației.

· Erori cauzate de folosirea incorectă a computerului personal/tabletă/telefon de către participant (întreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea-voință a tehnologiei de către participant în scopul de a manipula rezultatele concursului).

· Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decât cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate sunt: Browser internet (Internet Explorer vers. minima 9, Mozilla versiunea minima 2, Google Chrome 20), Sistem de operare Windows și MacOS.

· Situațiile în care anumite persoane înscrise în Campanie sunt în incapacitate de a participa parțial sau integral la concurs, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanțe aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl poate în mod rezonabil exercita.

(2)Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privința premiului, precum și a calendarului ulterior al concursului sau a altor schimbări legate de implementarea concursului.

(3) Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respectă regulile impuse prin prezentul Regulament sau în privința căruia există dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa campaniei. Câştigătorul premiului se obligă, de asemenea, sa pună la dispoziția Agenției toate datele de contact relevante (numele, prenumele, adresa, numărul de telefon mobil și adresa de email).

(4) Agenția și părțile implicate în această Campanie nu își asumă răspunderea pentru participanții care se înscriu în afara perioadei de desfășurare a campaniei sau care nu completează toate câmpurile obligatorii.

(5) Agenția își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară înscrierile în Campanie. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă, înscrierile respective vor fi anulate.

(6) Participantul este responsabil în întregime pentru corectitudinea informațiilor înscrise.

Regulament concurs

Art. 1 – ORGANIZATORII ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI


(1) Organizatorul Campaniei Promoționale “Prietenul piscinei tale – Câștigă un Robot pentru piscina ta” (”Campania Promoțională”) este:

SC SOLUTII PISCINA SRL cu sediul social în Arad, Str. Poetului nr. 1C Parc Industrial UTA, Hala 45-47 Arad, înregistrată la ORC Arad sub nrJ02/430/2013 CUI RO31531657, denumită în continuare ”Organizator”

Şi

S.C. REDOUBLE AGENCY S.R.L. cu sediul social în Arad, Str. Piața Mică, Nr. 4, înregistrată la O.R.C. Arad cu nr. J2/908/2012, cod unic de înregistrare 30561633, denumită în continuare ”Agenția” sau prin subcontractanții acesteia.

(2) Participanții la Campania Promoțională sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei Promoționale (denumit în continuare “Regulament Oficial”).

(3) Campania Promoțională va putea fi întreruptă de către Organizator, oricând în timpul duratei de desfășurare, în cazul apariției unei situații de forță majoră sau al modificării Regulamentului Oficial al Campaniei.

(4) Pentru aducerea la cunoștință a participanților, Regulamentul este întocmit și este disponibil în mod gratuit pe pagina web www.solutiipiscina.ro. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica/completa și/sau schimba Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei Promoționale, având obligația de a anunța participanții în mod oficial prin publicarea pe paginile de Facebook și Instagram, cu cel puțin 24 de ore înainte de data la care orice modificare/ completare/ schimbare la Regulamentul Oficial va deveni aplicabilă.

(5) Regulamentul Oficial al Campaniei Promoționale este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile în România. Anexele sau actele adiționale la Regulament fac parte integrantă din acesta.

Art. 2 – CONDIȚII DE PARTICIPARE


(1) Campania este deschisă tuturor persoanelor cu vârsta de peste 18 ani, având domiciliul/reședința în România. La această Campanie Promoțională nu au dreptul să participe angajații societății SC SOLUTII PISCINA SRL., ai societății S.C. REDOUBLE SRL, ai societăților participante la realizarea și derularea Campaniei Promoționale, precum și rudele de gradul I și afinii acestora, beneficiari sau rudele lor sau angajații oricăror companii implicate în desfășurarea Campaniei.

(2) Participarea la această Campanie implică acordul expres, cunoașterea și acceptarea fără obiecții a prezentului Regulament Oficial de către toți participanții la Campania Promoțională.

(3) Agenția este îndreptățită să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

(4) Premiul acordat în cadrul Campaniei trebuie să fie revendicat în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. În caz contrar, premiilor nerevendicate, necâștigate, invalidate, ori care nu s-au putut preda în termen de 30 de zile din cauza imposibilității de a contacta destinatarii pentru predarea premiilor sau din cauza nerespectării termenilor și condițiilor din prezentul Regulament Oficial, nu mai sunt datorate de către Organizator.

(5) Data de extragere a câștigătorilor este 7 iulie 2022.

(6) Câștigătorii vor fi publicați pe paginile de Facebook (Soluții Piscină) și Instagram (@solutiipiscina) pe 7 iulie 2022.

(7) Premiul se acordă după validarea câștigătorilor.


Art. 3 – DURATA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI


(1) Campania se va derula pe durata perioadei 10-30 iunie 2022.
(2) Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României, în mediul online, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, pe paginile de Facebook (Soluții Piscină) și Instagram (@solutiipiscina).


Art. 4 – MECANISMUL DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI


(1) Pentru a participa la această Campanie, participanții trebuie să urmeze pașii de mai jos:

· Să comande produse din categoria de “Soluții tratare apă piscină” www.solutiipiscina.ro/produse/piscina/solutii-tratare-apa-piscina/ de peste 300RON

(2) În cadrul Campaniei “Prietenul piscinei tale – Câștigă un Robot pentru piscina ta”, participanții pot câștiga următorul premiu:

o Robot Cosmy The Bot 100

(3) Extragerea premiilor se va realiza cu ajutorul programului cu distribuție aleatorie https://commentpicker.com/.

(4) Un utilizator se va putea înscrie o singură dată la concurs, în sensul că se va lua în considerare o singură comandă pusă de către un utilizator.. Programul cu distribuție aleatorie menționat mai sus va extrage câștigătorul dintr-o listă cu toți cei care au achiziționat soluții pentru tratarea apei din piscină și anume, toți cei care au achiziționat soluții pentru tratarea apei din piscină de peste 300 RON, începând cu data de la care începe campania, până la finalul ei.

(5) În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau facilitat câștigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea de către autorităţile competente a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.


Art. 5 – DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI


(1) Extragerea pentru desemnarea câștigătorilor se va efectua de către Agenție, în prezența unei comisii

(1) Extragerea pentru desemnarea câștigătorilor se va efectua de către Agenție, în prezența unei comisii formate din reprezentanți ai companiilor implicate în organizarea Campaniei Promoționale, în termen de maximum 7 (șapte) zile calendaristice.

(2) Extragerea presupune folosirea unui program cu distribuție aleatorie care va selecta automat câștigătorii din lista cu toți cei care au achiziționat soluții pentru tratarea apei din piscină folosind codul de reducere. Se va extrage 1 (un) câștigător și 2 (două) rezerve.

(3) Câștigătorii vor fi anunțați pe paginile de Facebook (Soluții Piscină) și Instagram (@solutiipiscina) în termen de maximum 7 (cinci) zile calendaristice.


Art. 6 – CONDIȚII DE VALIDARE


(1) Participanții la Campania Promoțională trebuie să îndeplinească condițiile stipulate în Art. 2 (Art. 2 – Dreptul de participare).

(2) Pentru ca un participant să fie validat ca și câștigător al premiului, acesta trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

· odată anunțați câștigătorii, aceștia trebuie să contacteze, printr-un mesaj privat, Facebook (Soluții Piscină) sau Instagram (@solutiipiscina);

· în momentul contactării să declare datele personale (nume, prenume, telefon, email, adresă);

(3) În cazul în care un participant desemnat câștigător nu respectă condițiile menționate în cadrul prezentului Regulament Oficial sau refuză cu rea-credință și nemotivat prezentarea datelor solicitate, atunci Agenția își rezervă dreptul de a-l invalida.

(5) Obligația declarării corecte a datelor înscrise aparține în totalitate participanților.


Art. 7 – PREMIILE ȘI ACORDAREA ACESTORA


(1)Premiul oferit în cadrul acestei campanii este următorul:

o Robot Cosmy The Bot 100

(2) Premiile sunt atribuite conform mecanismului descris la Art. 4 (Art. 4 – MECANISMUL DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI) și vor fi predate numai în conformitate cu prevederile acestui Regulament Oficial.

(3) Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestei Campanii Promoționale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri și nici de a solicita schimbarea parametrilor / caracteristicilor premiilor.

(4)Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli referitoare la reclamații din partea câștigătorilor după punerea acestuia în posesia premiului.


Art. 8 – LITIGIILE ȘI LEGEA APLICABILĂ


(1) Eventualele litigii apărute între Organizator / Agenție, pe de-o parte și Participanți, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.


Art. 9 – TAXE


Organizatorul nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații fiscale cu excepția impozitului cu reținere la sursa aplicabilă veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa îl rețină și să îl transfere la bugetul de stat, conform Legii nr. 227/ 2015. Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate legată de taxele şi impozitele ce decurg din realizarea transferurilor de bani către câștigătorul concursului. Orice alte taxe și impozite ce provin din predarea premiului către câștigător vor fi suportate de către participant.


Art 10. – PROTECŢIA DATELOR PERSONALE


Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale participanţilor la Campanie în conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (denumită în continuare GDPR). Prin înscrierea la prezenta Campanie, participanţii îşi exprimă acordul în mod expres şi neechivoc ca datele personale furnizate sa fie prelucrate de către Organizator în calitate de Operator de date cu caracter personal pentru derularea acestei Campanii. Din această perspectivă prelucrarea datelor se întemeiază în principal pe acordul persoanelor vizate conform Art. 6 alin. 1 litera (a) din GDPR.

Prin înscrierea la prezenta campanie, participanţii declaraţi câştigători sunt de acord să le fie făcute publice, de către Organizator, numele şi premiile câstigate în acord cu prevederile art. 42 alin. 2 din O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.

Solicitarea de încetare a prelucrării datelor cu caracter personal înainte de atribuirea premiilor are drept consecinţă invalidarea calităţii de participant eligibil la campanie.

Organizatorul şi persoanele împuternicite se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor la prezenta campanie şi să le utilizeze conform prezentului regulament şi legislaţiei în vigoare. Organizatorul nu va dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanţi către terţi cu excepţia cazurilor în care legea impune aceasta.

În vederea asigurării securităţii prelucrării datelor cu caracter personal, Organizatorul a luat măsuri de Securitate adecvate conform cerintelor GDPR privind cerinţele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, iar orice companie, care acţionează sub autoritatea Organizatorului ca Împuternicit ce are acces la date cu caracter personal nu le prelucrează decât pe baza instrucţiunilor şi numai pentru îndeplinirea atributiilor sale de serviciu în conformitate cu dispoziţiile GDPR.

Persoanele care şi-au comunicat datele personale sunt titulari ai următoarelor drepturi, conform GDPR:


1.Dreptul la Informare


Persoana vizată este informată prin prezentul Regulament şi prin formularul de înscriere la Campanie asupra operaţiunii de prelucrare a datelor sale personale, asupra scopurilor prelucrării, duratei prelucrării precum şi asupra drepturilor pe care le are în calitate de persoană vizată. Persoanei vizate i se aduce la cunoştinţă numele şi datele de contact ale Operatorului fiind totodată informată şi asupra posibilităţii de a înregistra la operator o cerere scrisă în vederea exercitării drepturilor sale cu privire la operaţiunile de prelucrare a datelor personale.


2.Dreptul de acces la date


Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea Operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la următoarele informaţii:

(a) scopurile prelucrării;

(b) categoriile de date cu caracter personal vizate;

(c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate;

(d) perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal;

(e) dreptul de a solicita operatorului rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal ori restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;

(f) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorități de supraveghere.

La cererea persoanei vizate operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoană vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic şi cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informaţiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

Persoana vizată poate solicita de la operator informaţiile de mai sus printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate în termen de cel mult 30 zile de la data primirii cererii.


3.Dreptul de rectificare privind datele cu caracter personal


Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârziere nejustificată rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.


4.Dreptul de ştergere a datelor cu caracter personal


Persoana vizată are dreptul de a obţine la cerere din partea operatorului în mod gratuit şi în măsura în care sunt îndeplinite obligaţiile prevăzute de lege ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

(b) persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

(c) persoana vizată se opune prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea;

(d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

(e) datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află operatorul.

În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal sau le-a transmis către alţi operatori şi este obligat conform celor de mai sus sa le şteargă, operatorul, ţinând seama de tehnologia disponibilă şi de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal ca persoană vizată a solicitat ştergerea de către aceşti operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

De asemenea, operatorul se obligă să comunice fiecărei persoane către care au fost divulgate date cu caracter personal orice rectificare sau ştergere a datelor, sau restricţionare a prelucrărilor, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate. Operatorul informează persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi dacă aceasta solicită acest lucru.


5.Dreptul de restricţionare a prelucrării datelor cu caracter personal


Persoana vizată are dreptul de a obţine la cerere din partea operatorului în mod gratuit şi în măsura în

Persoana vizată are dreptul de a obţine la cerere din partea operatorului în mod gratuit şi în măsura în care sunt îndeplinite obligaţiile prevăzute de lege restricţionarea prelucrării în cazul în care:

(a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;

(b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

(c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanei vizate i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;

(d) persoana vizată s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

În cazul în care prelucrarea a fost restricţionată, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepţia stocării, să fie prelucrate numai cu consimţământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau pentru protecţia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii Europene sau al unui stat membru.

O persoană vizată care a obţinut restricţionarea prelucrării este informată de către operator înainte de ridicarea restricţiei de prelucrare.


6.Dreptul de portabilitate a datelor cu caracter personal


Persoana vizată are dreptul de a primi la cerere şi în mod gratuit datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat. De asemenea, persoana vizată are dreptul de a solicita operatorului transmiterea acestor date unui alt operator fără obstacole în măsura în care sunt îndeplinite obligaţiile prevăzute de lege.


7.Dreptul la opoziţie


În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia particulară în care se află prelucrării datelor cu caracter personal în măsura în care sunt îndeplinite obligaţiile prevăzute de lege. În acest caz, operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.


8.Dreptul persoanei vizate de a nu face obiectul unui proces individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri


Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Paragraful anterior nu se aplică în situaţia în care decizia bazată exclusiv pe prelucrarea automată este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată şi operator, dacă decizia este autorizată prin dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern care se aplică operatorului şi care prevede măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor persoanei vizate sau are la bază consimţământul explicit al persoanei vizate.


9.Dreptul de a se adresa justiției sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal


Persoana vizată are dreptul de a se adresa cu plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislaţia aplicabilă în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.

Pentru a vă exercita aceste drepturi persoana vizată are posibilitatea de a înregistra o cerere scrisă la sediul Organizatorului SC SOLUTII PISCINA SRL, cu sediu social în Arad, Str. Poetului nr. 1C Parc Industrial UTA, Hala 45-47, sau prin e-mail la adresa: office@solutiipiscina.ro. Cererea va fi soluţionată în cel mult 30 de zile, răspunsul urmând a vă fi trimis în modalitatea solicitată.

Datele personale ale participanţilor la Campanie nu vor fi transferate într-o ţară terţă din afara Uniunii Europene sau către organizaţii internaționale.


Art. 11 – RESPONSABILITATE


(1) Organizatorul, Agenția și părțile implicate în această Campanie nu își asumă răspunderea pentru:

 • Datele nelivrate datorită defecțiunilor sau supraîncărcării rețelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a funcționării deficitare ori nefuncționării aplicațiilor utilizate de participanți (soft și/sau hardware).
 • Situațiile în care anumiți participanți sunt în incapacitatea de a accesa parțial sau integral pagina web, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanțe aflate în afara controlului pe care Organizatorul sau Agenția îl pot în mod rezonabil exercită. Aceste circumstanțe se pot datora: informațiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod, în urma acțiunilor utilizatorilor, a funcționării echipamentelor de calcul ale acestora, aplicațiilor acestora sau altor echipamente tehnice folosite în accesarea aplicației. Aceste circumstanțe se pot datora, de asemenea, dificultăților tehnice care pot afecta funcționarea conexiunilor de internet și/sau a echipamentelor de calcul și/sau a aplicațiilor furnizorului de Internet. Aceste circumstanțe se mai pot datora unor deteriorări sau defecte cu efect potențial asupra echipamentelor de calcul, aplicațiilor și/sau datelor stocate ale participanților sau ale unor terți, în urma accesării aplicației.
 • Erori cauzate de folosirea incorectă a computerului personal/tabletă/telefon de către participant (întreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea-voință a tehnologiei de către participant în scopul de a manipula rezultatele concursului).
 • Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decât cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate sunt: Browser internet (Internet Explorer vers. minima 9, Mozilla versiunea minima 2, Google Chrome 20), Sistem de operare Windows și MacOS.
 • Situațiile în care anumite persoane înscrise în Campanie sunt în incapacitate de a participa parțial sau integral la concurs, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanțe aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl poate în mod rezonabil exercita.


(2)Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privința premiului, precum și a calendarului ulterior al concursului sau a altor schimbări legate de implementarea concursului.

(3) Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respectă regulile impuse prin prezentul Regulament sau în privința căruia există dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa campaniei. Câştigătorul premiului se obligă, de asemenea, sa

pună la dispoziția Agenției toate datele de contact relevante (numele, prenumele, adresa, numărul de telefon mobil și adresa de email).

(4) Agenția și părțile implicate în această Campanie nu își asumă răspunderea pentru participanții care se înscriu în afara perioadei de desfășurare a campaniei sau care nu completează toate câmpurile obligatorii.

(5) Agenția își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară înscrierile în Campanie. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă, înscrierile respective vor fi anulate.

(6) Participantul este responsabil în întregime pentru corectitudinea informațiilor înscrise.

Benzi de testare apa piscine 3 in 1, clor/ph/alcalinitate

Benzi  pentru masurarea nivelului de pH, clor activ si alcalinitate din apa piscinei.Contine 50 de benzi pentru 50 teste.Mod utilizare : introduceti banda in apa pentru aproximativ  2 secunde, scoateti si tineti banda  orizontal pentru 10 secunde dupa care comparati culorile de pe banda cu culorile de pe recipient. Pe recipient aveti masurile etalon pentru clor , pH si alcalinitate.

Modalități de plată

Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru Bunurile si Serviciile care vor fi livrate, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare si sa plateasca pretul.

Online cu card bancar prin EuPlatesc (Visa/Maestro/Mastercard).

In cazul optiunii de plata „Online prin card bancar” veti fi redirectionat catre pagina securizata a procesatorului de plati unde veti completa un formular cu informatiile despre cardul dumneavoastra.

 – Platile cu carduri de credit/debit emise sub sigla Visa si MasterCard (Visa/Visa Electron si MasterCard/Maestro) se efectuaeaza prin intermediul sistemului „3-D Secure” dezvoltat de organizatiile de carduri Visa/MasterCard si care asigura tranzactiilor on-line acelasi nivel de securitate ca al celor realizate la bancomat sau in mediul fizic, la comerciant.

 – „3-D Secure” asigura in primul rand ca nici o informatie legata de cardul dumneavoastra nu este transferata sau stocata, la nici un moment de timp, pe serverele magazinului virtual.

Important de stiut! – Pentru platile prin card bancar nu este perceput nici un comision de la detinatorul de card!

Plata prin Transfer Bancar – Ordin de Plată

In unul din urmatoarele conturi bancare:

Cont IBAN: RO27BUCU1601304261181RON in Lei la ALPHA BANK

Plata Ramburs in cont colector

Se achita delegatului-livratorului firmei de curierat.

Clor Granulat – ClorȘoc

Substanță biocida granulată utilizată pentru dezinfecția apei din piscină. Clor Granulat este un compus organic al clorului, rapid solubil. Produsul conţine 65%-1,3-Diclor-triozin-2,4 trion sare de sodiu dihidrat.

 

Clor Granulat 65 este rezistent la descompunerea rapidă cauzată de căldura artificială sau de radiaţiile solare.

 

Clor O Granulat 65 este stabilizat, astfel încât nu va mai fi nevoie de un stabilizator al clorului.

 

Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare!

 

Utilizare:

pH-ul apei trebuie reglat înainte de fiecare utilizare intre valorile 7.0-7.4. La umplerea bazinului se adaugă 4 – 6 g Clor O Granulat 65 la 1 m³ de apă. La funcţionarea curentă este suficientă adăugarea într-un bazin de înot închis a 2-3 g/ m³ la fiecare 2-3 zile, iar pentru piscinele neacoperite și publice se va dubla cantitatea.

 

Clor O Granulat 65 nu se aruncă în bazinul piscinei, deoarece, din cauza concentraţiei de clor eliberate, se poate decolora podeaua bazinului.

 

Durata de timp necesară pentru efectul biocid este de 5 minute. Accesul oamenilor sau a animalelor în zonă se poate face imediat fără restricție. Eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului se face prin firme specializate. Ambalajul este de unică folosință. Se păstrează în ambalajul original închis, ferit de îngheț și căldură excesivă.

 

Produsul se adresează categoriilor de utilizatori: profesional, populație.

 

Notă de informare privind prelucrarea datelor personale

www.solutiipiscina.ro

Acest website este operat de SC Soluții Piscină SRL (denumită în continuare „Noi”), cu sediul Arad, str. Poetului nr. 1/C Parc Industrial UTA Hala 45-47, înscrisă la ONRC Arad sub nr. J02/430/2013, CUI RO31531657, societate comercială cu răspundere limitată de naționalitate română.


Noi colectăm și prelucrăm diferite categorii de date personale de la dumneavoastră în calitate de utilizator al www.solutiipiscina.ro, denumită în continuare “pagina de internet” și conform Regulamentului UE 2016/679 privind protecția datelor personale, avem calitatea de operator de date personale.

Protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru noi!

Prezenta Notă de Informare descrie modalitățile ce sunt utilizate în colectarea și utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră personale. Astfel, veți afla ce date sunt colectate, cum şi în ce scop, și veți fi informați cu privire la drepturile de care beneficiaţi în legătură cu datele cu caracter personal.

Prezenta notă de informare este versiunea V_02 și este în vigoare până la modificarea ei și publicarea unei alte versiuni.

Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

Noi respectăm principiile prelucrării datelor cu caracter personal instituite prin Regulamentul UE 2016/679, și anume:

 1. Legalitate, corectitudine și transparență – prelucrăm datele cu caracter personal în mod legal, echitabil și transparent în raport cu dumneavoastră;
 2. Colectare în scopuri determinate – datele cu caracter personal sunt colectate numai în scopurile specifice, legitime și comunicate explicit și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu
  aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale;
 3. Reducerea la minimum a datelor – datele cu caracter personal colectate sunt adecvate, relevante și limitate la strictul necesar pentru îndeplinirea scopului pentru care sunt prelucrate;
 4. Actualizarea datelor – ne asigurăm că datele cu caracter personal sunt corecte și actualizate, luăm toate măsurile necesare pentru ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;
 5. Limitarea stocării datelor – respectăm termenele impuse de lege pentru păstrarea datelor, sau le păstrăm doar până la îndeplinirea scopului colectării, având stabilite termene în acest sens prin proceduri interne, iar apoi le ștergem;
 6. Integritate și confidențialitate – luăm măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru securitatea datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

Cum colectăm datele dumneavoastră personale și ce fel de date colectăm

Datele cu caracter personal sunt colectate:

 • direct de la dumneavoastră, prin:
  • completarea formularului online de contact din pagina noastră de internet;
  • e-mailurile pe care ni le trimiteți la una din adresele indicate în paginile websitului;
  • formularul de comandă pe care-l completați atunci când achiziționați un produs/serviciu;
  • crearea unui cont de client în websitul nostru;
  • completarea formularului de abonare la newsletter.
 • prin cookies atunci când navigați pe pagina noastră de internet.

Toate datele cu caracter personal sunt prelucrate de către noi în scopuri precise și bine determinate, descrise în formularele prin care dumneavoastră vă dați, în prealabil, consimțământul, pentru încheierea sau buna desfășurare a unui contract, pentru a ne îndeplini o obligație legală, sau în scopul apărării unui drept legitim în instanță.

În procesul online de furnizare a datelor cu caracter personal către noi, deşi depunem eforturi susţinute pentru a proteja informaţiile pe care ni le puneţi la dispoziţie, schimbul de informaţii prin intermediul unei conexiuni la internet nu este 100% sigur, așadar, nu putem garanta securitatea datelor cu caracter personal transmise prin această modalitate. Odată ce am recepționat datele, utilizăm proceduri stricte și metode de securitate pentru a împiedica accesul neautorizat la aceste informaţii.

Prin intermediul acestui website noi nu colectăm și nu prelucrăm date speciale cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice. Orice astfel de date cu caracter personal pe care ni le comunicați, accidental sau intenționat, vor fi imediat șterse.

Datele personale ale minorilor. Acordul părinților.

Acest website este destinat utilizării de către persoane adulte, având 18 ani împliniți. În anumite cazuri însă, serviciile noastre pot fi accesate și de către minori. Datele lor personale vor fi stocate și prelucrate de către noi doar cu acordul prealabil, explicit și scris, al părintelui sau tutorelui legal. În lipsa acestui acord, orice date cu caracter personal provenite de la o persoană minoră vor fi imediat eliminate din baza noastră de date. În calitate de părinți, vă recomandăm să participați activ la explorarea copiilor dumneavoastră online și să utilizați posibilitățile de control parental oferite de sistemul informatic pe care-l dețineți, de programele pe care le utilizați și/sau providerul de servicii internet. Limitarea accesului online al minorilor le este de mare folos pentru integritatea lor psihică și fizică.
Ce se întâmplă dacă nu ne furnizați datele dumneavoastră
În cazul în care nu ne comunicați datele cu caracter personal solicitate, sau le comunicați parțial, ne putem găsi în situația în care nu putem furniza produsul sau serviciul solicitat. Formularul de colectare a datelor personale este configurat astfel încât să solicităm volumul minim de informații de care avem nevoie pentru a vă identifica, pentru a putea lua legătura cu dumneavoastră și a vă îndeplini solicitările, a duce la îndeplinire contractul sau a ne îndeplini obligațiile legale. În aceste situații vă vom informa, dacă avem posibilitatea, pentru ca dumneavoastră să luați o decizie în cunoștință de cauză.

Accesul la datele cu caracter personal și măsurile de protecție

Datele cu caracter personal din baza noastră de date sunt prelucrate de personalul propriu, care este instruit periodic să respecte procedurile de conformitate GDPR, întocmite potrivit cerințelor Regulamentului UE 2016/679.
Este posibil ca noi să dezvăluim unele date cu caracter personal unor terțe părți de încredere în scopurile stabilite. Acestora la solicităm să dispună de măsuri tehnice și operaționale de securitate adecvate pentru a vă proteja datele personale, în conformitate cu legislația privind normele de protecție a datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal vor fi transmise și în cazul în care trebuie să respectăm o obligație legală, la o solicitare a autorităţilor guvernamentale sau executive, pentru a îndeplini anumite cerinţe de securitate națională sau de aplicare a legii sau a preveni anumite activităţi ilegale.
Cu excepția cazurilor de mai sus, noi nu vom divulga, comercializa sau împrumuta vreodată niciuna dintre datele dumneavoastră personale vreunui terţ, fără consimțământul dumneavoastră prealabil.
Noi ne angajăm să protejăm datele cu caracter personal împotriva oricărei pierderi, utilizări abuzive, dezvăluiri, modificări, indisponibilizări, acces neautorizat şi distrugere și luăm toate măsurile rezonabile pentru a asigura confidenţialitatea acestor date. De asemenea, evaluăm permanent riscurile ce pot apărea în cursul activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal și actualizăm procedurile de lucru.

Cât timp păstrăm datele cu caracter personal

Nu vom păstra datele cu caracter personal decât atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopul pentru care ele sunt prelucrate. Pentru a determina perioada de păstrare adecvată, luăm în considerare cantitatea, natura și sensibilitatea datelor personale, scopurile pentru care le prelucrăm și dacă avem posibilitatea de a atinge aceste scopuri prin alte mijloace. Unele date cu caracter personal sunt păstrate perioade de timp necesare și specifice, prevăzute expres de lege, pentru a ne îndeplini obligații legale.
Atunci când nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal le vom șterge sau distruge în siguranță, sau, dacă o astfel de măsură presupune cheltuieli disproporționate, le vom anonimiza sau cripta astfel încât ele să devină inaccesibile. De asemenea, vom lua în considerare și posibilitatea de a asigura anonimizarea datelor cu caracter personal astfel încât sa nu mai poată fi asociată cu o persoană identificabilă, caz în care putem folosi acele informații pentru statistici, studii, evaluări și altele asemenea, fără notificări ulterioare.

Drepturile dumneavoastră

Regulamentul UE 2016/679 vă acordă o serie de drepturi pe care noi le respectăm și ne obligăm să răspundem cu maximă operativitate solicitărilor dumneavoastră.

 1. Dreptul la acces: este dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective, inclusiv informații legate de categoriile de date deținute, scopul folsirii acestora, sursa colectării etc. La cererea dumneavoastră, vă vom oferi, în mod gratuit, o copie a datelor dumneavoastră personale. Solicitarea mai multor copii ale datelor dumneavoastră personale poate atrage perceperea unei taxe rezonabile, bazată pe costurile administrative.
 2. Dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără însă a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
 3. Dreptul la rectificarea datelor datelor personale referitoare la dumneavoastră care sunt inexacte. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în cazul în care:
  • contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea;
  • prelucrarea este nelegală, dacă solicitați restricționarea prelucrării în locul ștergerii;
  • nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • aveți obiecții legate de prelucrare în timp ce noi verificăm dacă motivele noastre întemeiate prevalează.
 5. Dreptul la ștergere, sau “dreptul de a fi uitat”, în baza căruia puteți solicita ștergerea datelor personale ce sunt prelucrate despre dumneavoastră. Trebuie să ne conformăm acestei
  cereri, fără întârzieri nejustificate, cu următoarele excepția cazurilor în care datele sunt necesare:
  • pentru exercitarea dreptului la libertatea de expresie și informare;
  • pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem;
  • în scopuri de arhivare în interes public, științific, pentru studii istorice sau în scopuri statistice;
  • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 6. Dreptul la portabilitatea datelor vă asigură ca aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și să le transmiteți altui operator de date personale. În cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, puteți solicita ca noi să transmitem datele dumneavoastră personale (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații.
  Acest drept îl aveți dacă, în mod cumulativ:
  • Vă prelucrăm datele personale cu mijloace automate,
  • Ne bazăm, în prelucrarea datelor dumneavoastră personale, pe consimțământul dumneavoastră sau prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră personale este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care sunteţi parte;
  • Datele dumneavoastră personale ne sunt furnizate de dumneavoastră și transmiterea datelor dumneavoastră personale nu are un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane.
 7. Dreptul la opoziție, în baza căruia vă puteți opune, în orice moment, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământ ci pe interesele legitime ale operatorului sau ale unei terțe părți. În acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care se pot dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau dacă scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Vă puteți opune întotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scop de marketing direct, indiferent de motiv.

Modalități de comunicare

Noi vom comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal, sau restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. Toate cererile dumneavoastră vor fi îndeplinite în termenul legal de 30 de zile.

Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să trimiteți o solicitare scrisă către SC Soluții Piscină SRL, Arad, str. Poetului nr.1/C, Parc Industrial UTA, Hala 45-47. Solicitarea o puteți depune și personal, sau prin e-mail la office@solutiipiscina.ro

Orice comunicare și măsuri luate ca urmare a exercitării de către Dumneavoastră a drepturilor pe care le aveți vă sunt oferite de Noi gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care formulați cereri nefondate, excesive sau repetitive, avem opțiunea legală de a refuza să dăm curs cererii sau de a percepe o taxă în conformitate cu costurile administrative necesare pentru a vă îndeplini cererea.
În cazul în care nu vă satisface răspunsul primit, aveți opțiunea de a contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Prezenta notă de informare poate fi modificată de către noi în orice moment, fără informare prealabilă, atunci când ea poate fi îmbunătățită sau când practicile și/sau legislația în domeniul protecției datelor cu caracter personal se actualizează. Din acest motiv, vă invităm să vizitați periodic această pagină, deoarece datele dumneavoastră personale vor fi tratate conform notei de informare în baza căreia sunt colectate, cu excepția cazului în care avem consimțământul dumneavoastră de a le trata altfel.